مصوبات 19 مردادماه 93

تاريخ تشکيل جلسه: 19/05/93

مصوبه شماره 1

 

موضوع:

تصميم گيري در خصوص انتخابات کميته دفاتر با توجه به گزارش هيات اجرايي انتخابات.


 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء مصوب گرديد با توجه به اينکه در انتخابات کميته دفاتر در بخش دفاتر حقيقي سه نفر(آقاي هيوا سيد يونسي ، خانم ها سارا سليماني و شيوا کريمي) بعنوان 3 نفر اول هر سه داراز 21(بيست و يک رأي) بوده اند و در نظامنامه شرط خاصي در اين رابطه قيد نشده است ، هيأت رئيسه محترم و بازرس سازمان در جلسه ايي با حضور سه نفر کانديداي فوق نسبت به قرعه کشي اقدام نمايند و احکام ايشان توسط رئيس ابلاغ گردد و در ضمن با تأکيد فرآيند کلي انتخابات و نتايج ارائه شده ، خانم دل نيا رضايي به عنواننماينده دفاتر مجري و جناب آقاي ناصح شيخي بعنوان نماينده دفاتر حقوقي مورد تأييد قرار گرفته و رياست سازمان نسبت به صدور احکام ايشان اقدام نمايند و در ضمن به جهت جلوگيري از تکرار مشکلات مشابه مقرر گرديد آقاي مهندس بلندي و مهندس گودرزي ظرف دو هفته آينده نسبت به تهيه و ارائه نظامنامه انتخابات (بصورت کلي)اقدام تا در جلسه هيات مديره تصويب و مورد تأييد قرار گيرد.مصوبه شماره 2

 

موضوع:

بررسي و تصويب نظام نامه صدور خدمات مهندسي.


 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء نظام نامه صدور خدمات مهندسي به شرح پيوست، به امضاي اعضاي حاضر رسيده و مورد تصويب قرار گرفت.مصوبه شماره 3

 

موضوع:

در خصوص معرفي نماينده هيات مديره در کميته آموزش.

 

متن مصوبه:

مقرر گرديد با توجه به اشکال آئين نامه ايي در خصوص معرفي آقاي دکتر عليزاده بعنوان نماينده هيات مديره در کميته آموزش ، بدينوسيله آقاي مهندس فرزام فاروقي بعنوان نماينده هيات مديره در کميته آموزش معرفي مي گردند.مصوبه شماره 4

 

موضوع:

بررسي چارت سازماني نظام مهندسي استان کردستان


 

متن مصوبه:

با توجه به چارت ارائه شده توسط آقاي دکتر مشتاق و آقاي حميدي و بحث و تبادل نظر مقرر گرديد اعضاي محترم هيات مديره نسبت به بررسي چارت ارائه شده اقدام و در جلسه آينده صرفاً مباحث مربوط به ايزو(با توجه به مصوبه مجمع و پيش بيني در بودجه 93 نظام مهندسي کردستان)و ارتباط آن با چارت سازمان،و همچنين بررسي پيشنهادات اصلاحي اعضاي محترم هيات مديره مورد بررسي قرار خواهد گرفت.مصوبه شماره 5

 

موضوع:

بررسي نظام نامه اداره دفاتر نمايندگي شهرستانها با توجه به درخواست هشت نفر از اعضاي هيات مديره و گذشت بيش از يک ماه از عدم تصويب آن که 15/4/93 بوده است.


 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء ضمن بررسي نظام نامه پيشنهادي ، نظام نامه اداره دفاتر نمايندگي شهرستانها به تصويب رسيد.