مصوبات 18 فروردين ماه 93

تاريخ تشکيل جلسه: 18/1/93

مصوبه شماره 1

موضوع:

برگزاري مراسم روز زن (31 فروردين ماه) بنا به درخواست  دبير کميسيون مشورتي بانوان به شماره 89 – 10/1/93 سازمان .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء مصوب گرديد مراسمي جهت بزرگداشت روز رن برگزار و با توجه به بودجه سازمان ، مقرر گرديد سقف هزينه برگزاري مراسم بيست ميليون ريال بوده  و دبير کميته محترم کميسيون بانوان به عنوان مسئول برگزاري مراسم مؤظف است  برنامه پيشنهادي مراسم را ظرف 3 روز به هيات رئيسه محترم با در نظر گرفتن سقف هزينه هاي در نظر گرفته شده ارائه فرمايند.