مصوبات 18 بهمن 95

تاریخ تشکیل جلسه:18/11/95


 مصوبه شماره یک

موضوع:

درخواست آقای مظفر  منصوری در خصوص ساخت هتل 2 ستاره در دیواندره

 

متن مصوبه:

مقرر گردید در جهت ارجا و عمل به مسئولیت های اجتماعی سازمان در قبال شهروندان و سرمایه گذاران و در راستای حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در جهت ساخت هتل 2 ستاره با مالکیت آقای مظفر منصوری واقع در شهرستان دیواندره، مطابق با مقررات ملی ساختمان و استانداردهای مربوطه، 60% تخفیف در تعرفه خدمات مهندسی لحاظ گردد و جهت تشویق اعضاء و همکاران مقدار تخفیف در سهمیه آنهاغ درج نخواهد شد.

این تخفیف شامل سهم سازمان نخواهد شد.

 

مصوبه شماره دو

 

موضوع:

نحوه تشکیل دفتر نمایندگی سنندج بر اساس نظام نامه دفاتر نمایندگی یا عدم تشکیل آن.

 

متن مصوبه:

با عنایت به استقرار هیئت مدیره و دبیرخانه استانی سازمان و همچنین دفتر نمایندگی سنندج در ساختمان اصلی، تا زمان خریداری ساختمان مناسب برای دفتر نمایندگی سنندج مقرر گردید ریاست سازمان نسبت به نحوه تشکیل دفتر نمایندگی سنندج بر اساس نظام نامه دفاتر نمایندگی از شورای مرکزی استعلام نماید.

 

 

مصوبه شماره سه

 

موضوع:

خرید ساختمان دفتر نمایندگی شهرستان دهگلان

 

متن مصوبه:

برابر صورتجلسه هیات رئیسه دفتر نمایندگی شهرستان دهگلان به شماره 15982/95 ص مورخ 23/10/95 از 6 مورد ساختمان قابل خرید در شهرستان دهگلان و بازدید از 6 مورد مذکور توسط آقایان دکتر ثابتی و مهندس قادرمزی و توضیحات آنها در جلسه هیات مدیره ، مصوب گردید ساختمان عنوان شده در بند 1 صورتجلسه مذکور با قیمت حداکثر 290 میلیون خریداری شود، منوط به اینکه به جز هزینه نمای ساختمان کلیه هزینه ها توسط مالک انجام شود.

همچنین مصوب گردید جهت هزینه های نما و تغییرات  داخلی مورد لزوم در فضای داخلی ، تجهیز دفتر و سایر هزینه های لازم جهت امکان استقرار دفتر نمایندگی به آقایان دکثر ثابتی، مهندس حمزه زاده ، مهندس قادرمزی و مهندس ژولیده و مدیر فنی و اجرایی تفویض اختیار گردید از ساختمان بازدید و اقدام نمایند.

ضمناً مبلغ مورد نظر از محل 4% سهم دفتر نمایندگی دهگلان پرداخت و مابقی از طریق سازمان تأمین و پرداخت می گردد.

 

مصوبه شماره چهار

 

موضوع:

پرداخت هزینه خرید زمین شماره 2 شهرستان سقز به اداره راه و شهرسازی

 

متن مصوبه:

با توجه به درخواست 3 نفر از اعضای هیات مدیره ، دستور کار پرداخت هزینه خرید زمین ساختمان دفتر نمایندگی شهرستان سقز در دستور کار هیات مدیره قرار گرفت و مقرر گردید مبلغ 723،600،000 ریال از طرف سازمان جهت خرید زمین ساختمان شماره 2 شهرستان سقز به اداره کل راه و شهرسازی پرداخت گردد.ضمناً مدیر فنی و اجرایی سازمان و مدیر دفتر نمایندگی شهرستان سقز موظف می باشند که پس از واریز وجه نسبت به انتقال سند قطعی ساختمان های شماره 1 و 2 شهرستان سقز به نام سازمان اقدام نمایند ( مبلغ فوق الذکر از محل 4% شهرستان سقز قابل پرداخت می باشد).

 

 

مصوبه شماره پنج

 

موضوع:

تعیین روز و ساعت برگزاری جلسات هیئت مدیره

 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء مقرر گردید جلسات هفتگی هیئت مدیره روزهای یکشنبه ساعت 18 برگزار گردد.