مصوبات 17 خرداد ماه 96

تاریخ تشکیل جلسه: 96/3/17

موضوع:

تصمیم گیری در خصوص مسائل مالیاتی سازمان

متن مصوبه:

بابت کارکرد اعضای سازمان در سال 95 به ترتیب ذیل تصمیم گیری شد:

  • تصویب گردید آمار کارکرد هر یک از مهندسین در سال 95 به دفاتر اعلام تا به اطلاع مهندسین عضو دفتر رسانده شود.

در صورت اعتراض نسبت به کاکرد حداکثر ظرف مدت 5 روز اعتراض خود را به مسئول آمار آقای فرامرز رحیمی تحویل نمایند.

  • طبق سنوات گذشته کارکرد دفاتر حقوقی توسط سازمان انجام نمی گردد و توسط خود دفاتر ابلاغ و اعلام می گردد و مسئولیت صحت و سقم آمار کارکرد به عهده مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره اشخاص حقوقی خواهد بود.
  • تصویب گردید واحدهای نظارت برق، نظارت گازرسانی و کارشناسان ماده 27، واحدهای اجرا نقشه برداری و شهرسازی نسبت به آمار دریافتی مهندسین عضو اقدام و مسئول آمار ارائه شده از هر حیث خواهند بود.
  • تصویب گردید کارکرد مهندسین پس از کسر(6%)( شش درصد) سهم سازمان با توجه به خالص پرداختی به مهندسین آمار کارکرد تهیه و به دفاتر اعلام و پس از ابلاغ به دفاتر حداکثر تا 8 روز پس از ابلاغ به دفاتر به اداره امور مالیاتی ارسال شود با درخواست اداره امور مالیاتی .
  • در ضمن با توجه به اینکه تعرفه سال 95 در شش ماهه دوم اعمال گردید، لذا میانگین تعرفه 94 و 95 برای کلیه کارکردها اعمال گردد.