مصوبات 1 ارديبهشت ماه 93

 

تاريخ تشکيل جلسه: 1/2/93

مصوبه شماره

 

موضوع:

 بررسي پيشنهاد گروه تخصصي نقشه برداري موضوع نامه شماره        1288  .

                                                                                  31/1/93

 

متن مصوبه:

 

تعرفه پيشنهادي گروه تخصصي نقشه برداري براي نظارت خدمات نقشه برداري مورد بررسي قرار گرفت و بعد از بحث و بررسي و با کاهش در مقادير پيشنهادي به صورت ذيل مصوب گرديد.

 

گروه ساختماني

 

شرح

گروه الف

گروه ب

گروه ج

گروه د

نظارت بر خدمات نقشه برداري در سال 93

به طور مقطوع

2،500،000ريال

به ازاي هر متر مربع

12،000 ريال

به ازاي هر متر مربع

14،000 ريال

به ازاي هر متر مربع

17،000 ريال