مجمع عمومی فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

مجمع عمومی فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

نوبت اول

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند ، مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول در روز پنجشنبه مورخ 07/11/95  ساعت 16 در محل سالن آمفی تاتر ( مولوی کرد ) دانشگاه کردستان با دستور کار زیر برگزار می گردد  .

دستور کار مجمع :

  • تعیین تکلیف ساختمان های ملکی و استیجاری شهرستان سنندج
  • بودجه پیشنهادی سال 1396


ضمناً در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضاء ، نوبت دوم مجمع در روز چهارشنبه مورخ13/11/95 در همان زمان و مکان و با همان دستور کار برگزار خواهد شد .