مجمع عمومی عادی نوبت اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

 

 

 مجمع عمومی عادی نوبت اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

 

نوبت اول : روز یکشنبه مورخ 4/5/94 ساعت 16

محل برگزاری : سالن آمفی تئاتر مولوی کرد دانشگاه کردستان

 

و در صورت به حد نصاب نرسیدن :

 

نوبت دوم : روز یکشنبه مورخ 11/5/94 ساعت 16

محل برگزاری : سالن آمفی تئاتر مولوی کرد دانشگاه کردستان

 

دستور کار :

 

1-    بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1394

2-    انتخاب بازرسین  

 

                              هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان