لیست نامزدهای بازرسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان لیست نامزدهای بازرسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان- انتخابات بازرسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در مجمع عمومی مورخ 11 / 12/ 98 ساعت 14 در محل سالن مجتمع فجر سنندج (چهار راه بسیج) برگزار می شود.
- اعضای محترم می توانند در برگه رای ارائه شده در مجمع نام سه نفر از کاندیداهای فوق را درج نمایند.
= شرایط وکالت در سایت سازمان منتشر شده است.