قروه - کیفیت پائین بتن ریزی و ترمیم نامناسب المان های بتنی قروه - کیفیت پائین بتن ریزی و ترمیم نامناسب المان های بتنی