قروه - کاهش طول خم میلگرد طولی تیرها از 15 برابر قطر میلگرد قروه - کاهش طول خم میلگرد طولی تیرها از 15 برابر قطر میلگرد