قابل توجه مدیران محترم دفاتر حقیقی ، حقوقی، اجراء ، آزمایشگاه  های سنندج

قابل توجه مدیران محترم دفاتر حقیقی ، حقوقی، اجراء ،آزمایشگاه  های سنندج

با توجه به اینکه کلیه مکاتبات سازمان در تمامی موارد از طریق ایمیل صورت می گیرد ، شایسته تمامی دفاتر فوق الذکر و اشخاص حقیقی در اسرع وقت نسبت به اعلام ایمیل خود به سازمان اقدام نماید.

 در غیر اینصورت مسئولیت عدم ارسال مکاتبات مورد نیاز بر عهده مسئول دفتر یا شخص حقیقی خواهد بود.