قابل توجه اعضای پروانه دار / دوره گزارش نویسی

 

دوره گزارش نویسی 
 

زمان: اردیبهشت ماه 95

جهت ثبت نام اولیه به امور آموزش مراجعه فرمایید.

گذراندن دوره برای تمدید پروانه الزامیست.