قابل توجه اعضای محترم پروانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به اطلاع اعضای محترم پروانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند سامانه پروانه های مهندسین تا روز شنبه 20/ 7/ 98 در دسترس نمی باشد.
امور عضویت و صدور پروانه