قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

ارائه خدمات مهندسی توسط مهندسین و دفاتر برای کلیه فرم های دستور نقشه صادره از تاریخ 5/ 1/ 96 به بعد براساس تعرفه سال 96 محاسبه می گردد.