قابل توجه اعضای محترمی که موفق به تکمیل فرم خوداظهاری در سامانه اندازیار نشده اند قابل توجه اعضای محترمی که موفق به تکمیل فرم خوداظهاری در سامانه اندازیار نشده اند:


به اطلاع مهندسین دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی گرامی که موفق به تکمیل فرم خوداظهاری نشده اند می رساند تا تاریخ 7/ 4/ 99 طی درخواست مکتوب به ریاست محترم سازمان نسبت به تکمیل فرم مذکور در سامانه اندازیار(ماده 33)  اقدام فرمایند.