فراخوان تاسيس آزمايشگاه بتن و جوش

 

 

فراخوان تاسيس آزمايشگاه بتن و جوش

 

 

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان در نظر دارد جهت انجام کنترل کيفيت ساخت و ساز شهري در سطح استان به عنوان يکي از اهداف سازمان و انجام آزمايش هاي کنترل کيفيت بتن ، جوش و مطالعات ژئوتکنيکي از طريق شرکت هاي حقوقي عضو سازمان اقدام نمايد. لذا متقاضيان مي توانند پس از مطالعه دستورالعمل تشخيص صلاحيت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکت هاي خدمات فني آزمايشگاهي (موجود در سايت سازمان)، پس از تکميل مدارک درخواست خود را کتباً به واحد کميته تخصصي ژئوتکنيک و کنترل کيفيت سازمان(آقاي مهندس نصري) ارائه نمايند.