دکتر هوشنگ دباغ  مدیر آموزش و پژوهش سازمان شد

دکتر هوشنگ دباغ بنابر مصوبه هیأت مدیره  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بعنوان مدیر آموزش و پژوهش منصوب گردید.

دکتر ثابتی ریئس سازمان ضمن تبریک به دکتر دباغ ، سوابق روشن در سازمان عضویت در هیأت مدیره ادوار مختلف ، ریاست سازمان و فعالیت های آموزش و پژوهش ایشان را دلیل انتخاب وی ذکر کرد.

رئیس سازمان ضمن آرزوی توفیق برای دکتر دباغ اظهار امیدواری کرد تا با توجه به جایگاه آموزش و پژوهش در سازمان شاهد فعالیت های بیشتر در این حوزه باشیم.

دکتر هوشنگ دباغ عضو پایه یک عمران  دکترای خود را از استرالیا اخذ نموده است.

وی عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان و از پایه گذاران رشته ی عمران این دانشگاه بشمار می آید.

عضویت در ارکان مختلف سازمان ، ریاست ، هیأت مدیره و... از سوابق ایشان در سازمان بشمار می آید.