دکتر انور آرمی عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان شد

رئیس کل دادگستری استان کردستان طی حکمی دکتر انور آرمی را بعنوان عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان معرفی نمود.

 در این حکم آمده است:

با عنایت به تفویض اختیار ریاست محترم قوه قضاییه در اجرای مواد 17 و 18 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جنابعالی بعنوان عضو حقوقدان در شورای انتظامی نظام مهندسی استان تا پایانسال  98 تعیین می شوید تا برابر مقررات و قوانین مصوب انجام وظیفه فرمایید.

مراسم معارفه دکتر آرمی با حضور هیات مدیره سازمان برگزار گردید.