دوره ی گودبرداری در کارهای شهری از منظر ایمنی ، حقوقی و اجرایی
قابل توجه مجریان محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
دوره ی گودبرداری در کارهای شهری از منظر ایمنی ، حقوقی و اجرایی

زمان: چهارشنبه (ساعت 15) و پنجشنبه (ساعت 8:30) 4 و 5 / 12/ 95
مکان: سالن اجتماعات سازمان