دوره های آموزشی مباحث نهم و دهم آیین نامه 2800 برگزار می شود


 از کلیه مهندسین محاسب دعوت می گردد مشکلات ، ابهامات و یا سوالاتی که در طی مراحل محاسبه در خصوص استفاده از مباحث مقررات ملی و آیین نامه 2800 ویرایش چهارم بوجود آمده است بصورت مکتوب به امور آموزش و پژوهش سازمان تا تاریخ 1/2/94 جهت بررسی و برگزاری دوره های مورد نیاز ارسال فرمایند.