دوره مسئولیت مهندسین ناظر معمار در پروژه ها

امور آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار می کند:

دوره ی مسئولیت مهندسین ناظر معمار در پروژه ها

                       مدرس: دکتر وریا ژولیده

زمان: دوشنبه 16/ 12/ 95 ساعت 15

مکان: سالن اجتماعات سازمان