دوره برق ویژه استادکاران

دوره برق ویژه استادکاران

مدرس: مهندس رامین دانایی

زمان: دوشنبه 96/06/06 ساعت 16 تا 20

مکان: سازمان