دوره آموزشي کنترل کيفي جوشکاري و تاثير آن بر سازه هاي فولادي برگزار مي شود (18 و 19 شهريور 1392)

دوره آموزشي کنترل کيفي جوشکاري و تاثير آن بر سازه هاي فولادي برگزار مي شود (18 و 19 شهريور 1392)

محورهاي دوره آموزشي:

1-      مفاهيم جوش، مشخصات جوشکاري و انواع روش هاي جوشکاري و مواد مصرفي و استانداردها

2-       آشنايي با انواع اتصالات سازه اي و اجراي آن

3-       ضعفهاي معمول در اتصالات جوشي

4-      بازرسي V.T   ،  P.T   و M.T   ( کارگاه تخصصي )

5-      جوشکاري در وضعيت هاي عمودي و سقفي ( کارگاه تخصصي  4F , 3F, 2F )

6-      علاقمندان مي توانند جهت ثبت نام به صفحه الکترونيکي www.bhrc.ac.ir   مراجعه فرماييد.

      تلفن:  6-88255942

       نمابر:88259984