تقویم دوره های آموزشی مهارت محور (غیر ارتقاء) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تقویم دوره های آموزشی مهارت محور (غیر ارتقاء)  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

آذر ماه1398  ...... دانلود
دی ماه1398  ...... دانلود
بهمن ماه1398  ...... دانلود