برگزاری آزمون های نظام مهندسی در شهریور ماه مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «جهت کسب نظر ستاد مدیریت و مبارزه با کرونا برای برگزاری آزمون ، چندین مکاتبه و پیگیری تلفنی و حضوری از وزارت بهداشت داشتیم تا بالاخره موفق شدیم در روز چهارشنبه ۹۹/۳/۲۱ موافقت رو کسب کنیم.
داوطلبان طراحی معماری برای هفته اول شهریور و داوطلبان آزمون های تستی در هفت رشته برای هفته آخر شهریور آمادگی داشته باشند. 
اخبار دقیق تر به زودی از طریق وب سایت www. inbr . ir منتشر خواهد شد. ثبت نام مجدد هم خواهیم داشت برگزاری آزمون مطابق روال گذشته است و تغییری نخواهد داشت.»