برنامه آموزش شنا بانوان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

 

برنامه آموزش شنا بانوان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

 

یکشنبه

زمان

استخر

 

ساعت 8:30 تا 10

22 گولان

ساعت 18:30  تا 20

22 گولان

 

سه شنبه

زمان

استخر

 

ساعت 8:30 تا 10

22 گولان

ساعت 15:45  تا 17

22 گولان

 

-         برنامه آموزشی در هر دوره 12 جلسه می باشد.

-         هزینه دوره 200 هزار تومان می باشد که برای اعضای محترم سازمان 70 هزار تومان درنظر گرفته شده است.

-         خواهشمند است هزینه ثبت نام را به شماره حساب سازمان 14002019637 واریز نمایید و فیش واریزی را به روابط عمومی سازمان تحویل نمایید.

-          این دوره شامل مراحل مقدماتی و حرفه ای می باشد.