با ارائه مهندس قناعت/ ترازنامه مالی و بودجه شورای مرکزی تصویب شد

دردومین روز نشست بیستمین اجلاس هیات عمومی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها روز پنجشنبه 22تیرماه پس از ارائه تراز مالی شورای مرکزی در سال 95 و ارائه بودجه پیشنهادی شورای مرکزی در سال 96 وسرانه حق عضویت استانها توسط  مهندس جمال قناعت خزانه دار شورای مرکزی و پس از ارایه نظرات موافق و مخالف اعضای هیات مدیره استانها  وپاسخ به آن، موارد مذکور با اکثریت آرا به تصویب رسید.