بازنگری در ساختار سازمان نظام مهندسی و پرداختن به مسائل کلان در اولویت کار هیات مدیره های جدید قرار گیرد مهندس محمد فرهادی رئیس اسبق و پیشکسوت نظام مهندسی کردستان، فضای تبلیغاتی کاندیداها را مناسب ندانست و اظهار کرد:اگر بخواهیم یک انتخابات سالم برگزار کنیم پیش از همه باید محیط مناسب و سالمی را فراهم آوریم تا در آن کاندیداها بتوانند به آسودگی دیدگاه ها و نظرات خویش را مطرح کنند اما متاسفانه فضایی مجازی که اکنون برای تبلیغات و طرح کردن نظرات و دیدگاه های کاندیداها به وجودآورده اند مناسب نیست و می تواندنهایتا خروجی نامناسبی را در پی داشته باشد. مهندس فرهادی در ادامه در گفتگو با سایت شورای مرکزی برای راه حل این مسئله گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی می توانند با کمی هزینه برای برگزاری سمینارها و جلسات مناسب رابرای کاندیداها فراهم آورند و این می تواند مبنایی باشد برای ایجاد یک فضای سالم و خوب تا همه بتوانند نظرات حرفه ای خویش را طرح کرده و نهايتاً به انتخاباتی خوب منتج شود. وی در پایان به ضرورت اصلاح ساختار نظام مهندسی اشاره کرد و گفت:کسانی که درآینده وارد هیئت مدیره نظام مهندسی می شود باید پیش از همه به بازنگری در ساختار سازمان نظام مهندسی و به مسائل کلان آن بپردازند و در این زمینه سیاستگذاری انجام دهند زیرا اعضاء هیئت مدیره ها سیاست گذار هستند و باید در این زمینه فعالیت داشته ونباید وارد مسائل اجرائی شوند و کارهای اجرائی را به ساختار دیگر محول کنند و همواره منافع جمعی را برتر از منافع فردی خویش بدانند.