افتخاري ديگر براي معماري كردستان/  تيم مهندس كاوان گل محمدی در وب سایت جهانی archdaily.com

افتخاري ديگر براي معماري كردستان،

تيم مهندس كاوان گل محمدی در وب سایت جهانی آرك ديلي

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان اثر تيم مهندس كاوان گل محمدی (مهندس کاوان گلمحمدی، مهندس شیلان گلمحمدی، مهندس معارفی) از اعضای سازمان در وب سایت جهانی آرك ديلي archdaily.com درج گردید.

جهت مشاهده خبر در این سایت بر روی لینک زیر کلیک فرمایید

archdaily.com