اعضای کمیته دفاتر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان انتخاب شدند

اعضای کمیته دفاتر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با حکم هیات مدیره سازمان انتخاب شدند

در جلسه پنجاه و هفتمین هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان اعضای کمیته دفاتر اعضا انتخاب و معرفی شدند.

به اتفاق آراء اعضا هیات مدیره از بین اعضای پیشنهادی جهت انتخاب کمیته دفاتر، مهندس حمید مردوخ روحانی، مهندس ناصح شیخی، مهندس مهران حیدری، مهندس هومن بلندی، مهندس بهروز علیرمایی را انتخاب نمودند.