اعتبار پروانه های اشتغال به کار مهندسی، کاردانی و معمار تجربی ، تا پایان خرداد ۹۹ تمدید شد قابل توجە اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان:
 
اعتبار پروانه های اشتغال به کار مهندسی، کاردانی و معمار تجربی ، تا پایان خرداد ۹۹ تمدید شد