اطلاعیە/ مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان مورخ ١٣/ ١١/ ٩٥ بە زمان دیگری موکول گردید

اطلاعیە

قابل توجە اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

با توجە بە هماهنگی های لازم با ادارە کل محترم راهداری و حمل و نقل جادە ای استان کردستان و نظر بە پیشبینی ادارە کل هواشناسی استان کردستان مبنی بر ورود سامانە بارشی در روز چهارشنبە ١٣ بهمن ماه  در سطح استان، در جهت احترام بە مشارکت کلیە اعضای محترم سازمان و امنیت و آسایش آنان، جلسە مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان (نوبت دوم) مورخ ١٣/ ١١/ ٩٥ ساعت ١٦ بە زمان دیگری موکول می گردد.

متعاقبا زمان برگزاری مجمع عمومی ا‌طلاع رسانی خواهد شد.