اسامی کاندیداتورهای انتخابات بازرسین سازمان

اسامی کاندیداتورهای انتخابات بازرسین سازمان

با توجه به اهمیت موضوع و با عنایت به شایستگی بسیاری از اعضای سازمان و ضمن تشکر و قدردانی از زحمات بازرسین سازمان ( آقایان مهندس فرشید عزت پور و مهندس یوسف وثوقی) و با عنایت به انصراف آقای مهندس یوسف وثوقی ( با تأیید دکتر مشتاق) و انصراف آقای مهندس فرشید عزت پور ( با تأیید دکتر ثابتی و مهندس قادرمزی) پس از رآی گیری، شش نفر زیر جهت معرفی به مجمع عمومی سازمان برای انتخاب دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.

مهندس کیوان کمانگرپور

مهندس آرش اسدپور

مهندس حمید مردوخ روحانی

مهندس ایوب عباسی

مهندس حامد ایوبی

مهندس خبات اشرف سجادی

مهندس نیما شادی مقدم

مهندس آزاد فائز

     با اطلاع می رساند پیشتر در تاریخ  28 اسفند 1393 اسامی اعضای کاندید در بخش مصوبات سایت سازمان قید گردیده بود.
 

 

قوانین و آیین نامه اجرایی در خصوص بازرسان

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 18- هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس میباشد که موظفند در چارچوب قانون و آئین نامه اجرایی آن و آئین نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخه ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.

آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

د- بازرس و بازرسان

ماده 81ـ هر نظام مهندسی استان که تا (1000) عضو داشته باشد یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل و از (1001) عضو تا (5000) عضـو (2) بازرس اصلی و یک بـازرس علی البـدل و از (5001) عضو و بیشتر (3) بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد داشت. بازرسان نباید عضو هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان باشند و حداقل باید (10) سال سابقه کار داشته متعهد و خوشنام باشند. به منظور انتخاب بازرسان، هیأت مدیره اسامی دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی البدل واجد شرایط را از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب و به اولین جلسه مجمع عمومی که بعد از انتخاب هیأت مدیره تشکیل میشود پیشنهاد مینماید. حایزین اکثریت آرا به ترتیب نفرات اول به عنوان بازرس یا بازرسان اصلی و نفر بعدی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت (2) سال انتخاب میشوند.

ماده 82ـ وظایف و اختیارات بازرس (بازرسان) به شرح زیر تعیین میشود:

الف ـ اظهارنظر درباره صحت و درستی صورت داراییها و صورت حساب دوره عملکرد و ترازنامه ای که هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی تهیه نموده است و تهیه گزارش و تسلیم آن به هیأت مدیره حداقل (15) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی.

ب ـ اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطلاعاتی که هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی تنظیم نموده است.

پ ـ بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند اقدامات و عملکرد هیأت مدیره در حدود قانون و آئیننامه های اجرایی آن بوده و حقوق اعضا در حدودی که قانون و آئیننامه های آن تعیین کرده به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که هیأت مدیره تخلف یا تخطی از قانون و آئیننامه داشته و یا اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار مجمع عمومی قرار دهند بازرس یا بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاهی نمایند.

ت ـ بازرس یا بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق دارند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به نظام مهندسی استان را از هیأت مدیره مطالعه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. این رسیدگی نباید به گونه ای باشد که موجب وقفه در عملیات جاری شود.

ث ـ بازرس یا بازرسان میتوانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند، مشروط بر اینکه آنها را از قبل به طور رسمی و کتبی به نظام مهندسی استان معرفی کرده باشند. این کارشناسان در موارد و حدودی که بازرس یا بازرسان تعیین میکنند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.