اجرای ماده 16 به بعد از تعیین تکلیف آئین نامه کنترل ساختمان موکول گردید

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان طی مصوبه ای اجرای ماده 16 مبحث دوم را به بعد از تعیین تکلیف آئین نامه کنترل ساختمان موکول کرد.

در مصوبه ی جلسه 65م هیات مدیره آمده است: نظر به اینکه آئین نامه کنترل ساختمان در حال تصمیم گیری نهایی می باشد و همچنین پیگیری تعداد قابل توجهی از اعضای محترم سازمان در رابطه با مصوبات قبلی نحوه اجرای ماده 16 به بعد از تعین تکلیف آئین نامه کنترل ساختمان موکول گردید.

مهندس امید محمودی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختممان استان کردستان در رابطه با بحث نظارت عالیه اعلام کرد: روش تدوین شده اجرای ماده 16 به ترتیبی تدوین گردید که منافع طرفین ذی نفع (مالک – نلظر – سازمان) را تامین می نمود که جزئیات آن بزودی در سایت سازمان به جهت قضاوت اعضای محترم سازمان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: تا اطلاع ثانوی حق الزحمه مهندسین ناظر از طریق دفاتر مهندسی پرداخت می شود.