آشنایی با کامپوزیتهای  اف ار پی و کاربرد آن در مقاوم سازی سازه ها ( بخش دوم )
آشنایی با کامپوزیتهای اف ار پی و کاربرد آن در مقاوم سازی سازه ها
دانلود  ........................................ بخش دوم : حمل و نقل ، انبارکردن ، خطرات کلی کاربرد و  FRPنصب مصالح