آخرین مهلت تکمیل خوداظهاری مهندسین  سامانه ماده 33 با عنایت به راه اندازی سامانه ماده 33 ( اندازیار ) و لزوم تکمیل فرم خوداظهاری توسط مهندسین دارای پروانه اشتغال عضو سازمان ، بدینوسیله آخرین مهلت تکمیل فرم مذکور تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 21/06/98 تعیین می گردد بدیهی است تاریخ فوق قابل تمدید نبوده و مسئولیت تکمیل یا عدم تکمیل فرم خوداظهاری و صحت اطلاعات مندرج در آن بعهده مهندس بوده و مطابق فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ، اعلام همکاری مهندس در بخش نظارت با مراجعه به سامانه و پرنمودن اطلاعات درخواستی در فرم خوداظهاری میسر میباشد .
درصورت هرگونه مشکل با واحد انفورماتیک خانم مهندس فتحی داخلی 111 تماس حاصل فرمائید .