یکشنبه 5 بهمن ماه 1393
آییین نامه ها ی اجرایی ماده 27
عنوان ماژول :آییین نامه ها ی اجرایی ماده 27

 آيين نامه اجرايي ماده ( ۲۷ ) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ............................................  دانلود

آيين نامه اجرايي ماده ( ۲۷ ) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان  .............................................  دانلود

آيين نامه اجرايي ماده ( ۲۷ ) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان .............................................  دانلود

تعرفه دستمزد كارشناسان ماده 27 استان كردستان مصوبه جلسه مورخه 19/01/1392 ................  دانلود

حدود صلاحیت کارشناسی عمومی در رشته عمران ............................................................  دانلود